Házirend

Házirend

A jelen Házirend célja, az ARNOLD GYM Sportcentrum tartózkodó, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő vendégek részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása a vendégek számára biztosított magas színvonalú kiszolgálás érdekében, továbbá a szolgáltatások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos általános információk.
 
Általános információk
A Sportcentrum szolgáltatásainak igénybevételével a vendég a jelen Házirendet elfogadja és tudomásul veszi, hogy köteles a Házirendet mindenkor betartani és annak ismeretében igénybe venni a szolgáltatásait. A vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Házirend betartását jogosult bármikor ellenőrizni, illetve azzal kapcsolatos észrevételt, intézkedést megtenni. A jelen Házirend a Sportcentrum helyszínén (1037 Bp, Szépvölgyi út 15.) kifüggesztve, illetve a http://www.arnoldgym.hu weboldalon érthető el.
 
Általános szabályok
A Sportcentrum területe, illetve szolgáltatásai kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók. A vendégek a Sportcentrum szolgáltatásait kizárólag saját felelősségre vehetik igénybe.
 
A Sportcentrum szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek érvényességének kezdete, a vásárlás időpontja. A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza. Csak érvényes orvosi igazolással van lehetőség a bérletet hosszabbításra, melynek ideje maximum 14 nap. Évente egy felhasználó esetén maximum egyszer lehetséges a bérlethosszabbítás igénylése. Az Üzemeltető a változtatás jogát fenntartja.
 
A Vendég az általa lefoglalt időpontot a szolgáltatás megkezdése előtt legalább 24 órával, igazolható módon módosíthatja, lemondhatja díjmentesen (Telefon, Messenger). A 24 órán belül lemondott szolgáltatás díját a Vendég köteles haladéktalanul megtéríteni Üzemeltető felé. A szolgáltatás ellenértékét abban az esetben is maradéktalanul köteles megtéríteni a Vendég, ha az előre lefoglalt időpontban nem jelent meg.
 
Az Üzemeltető az öltözőben, öltözőszekrényben elhelyezett tárgyakért, illetve a Sportcentrum egyéb területén, vendégek által elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy értékeiket (pl. mobiltelefon, vagy egyéb elektronikai eszközök, ékszerek) ne hagyják őrizetlenül
 
A vendégek a Sportcentrum területén elhelyezett gépeket rendeltetésszerűen kötelesek használni. Ezen gépek megrongálódása miatt a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé. Szintén anyagi felelősséggel tartozik vendég az egyéb Üzemeltető tulajdonát képező ingóságokban okozott károkért.
 
Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a Sportcentrum nem látogathatja.
 
A Sportcentrum területére tilos állatokat bevinni, illetve azokat ott tartani.
 
A Sportcentrum teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás.
 
A Sportcentrum területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.
A Sportcentrum területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag).
 
Tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, verekedés, fenyegetés, más vendégek edzését zavaró viselkedés
 
A Sportcentrum területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.
 
A Sportcentrum jogosult a Házirendet megsértő személyeket a szolgáltatásainak további igénybevételétől eltiltani. A szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az
Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 
Az öltözőben, vizes helyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók. A lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.
 
A gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a személyzet utasításainak megfelelően lehet használni. Saját biztonságuk és a gép üzemszerű működésének érdekében, csak a személyzet által engedélyezett beállításokat módosíthatják. A gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek használata során figyelembe kell venni a vendég saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét.
 
A Sportcentrum kizárólag tiszta és a gépek igénybevételére alkalmas sportöltözetben (tiszta talpú edzőcipő, fürdőruha alsó vagy rövidnadrág, sportmelltartó vagy fürdőruha felső és pamut póló) vehető igénybe, utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő viselése nem megengedett. A gépeken törölköző használata kötelező.
 
A Sportcentrum szolgáltatásait igénybevevő vendég a szolgáltatás igénybevételével, illetve a jelen Házirend elfogadásával ingyenesen, azaz bármilyen díjazási igény vagy díjkövetelés nélkül kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető (illetve társvállalatai, valamint a megbízásából eljáró más személy, alvállalkozó stb.) a Sportcentrum szolgáltatásainak, tevékenységének bemutatása, illetve népszerűsítése érdekében a Sportcentrum területén esetlegesen képmását tartalmazó mozgókép- és a fényképfelvételeket („Felvételek”) készítsen és a Felvételeket, vagy azok bármely részletét az Üzemeltető kizárólag a fenti cél érdekében nyomtatott kiadványokban, plakátokon, illetve az interneten – így különösen, de nem kizárólag a Sportcentrum hivatalos weboldalán, Facebook közösségi oldalán, valamint az Instagram közösségi oldalán – tetszőleges példányszámban és tetszőleges alkalommal, időbeli korlát nélkül, Magyarország területén közzétegye, terjessze és többszörözze, továbbá belső céges anyagokban, illetve referenciaanyagként a tevékenységével kapcsolatos szakkiadványokban és –anyagokban, szakkiállításokon, -vásárokon, közzétegye. A többszörözés joga magában foglalja a Felvételek, illetve a felhasználásukkal készített plakát vagy egyéb anyag képfelvételen, továbbá számítógéppel, illetőleg elektronikus adathordozóra való másolásának jogát is.
 
A fentiekre tekintettel a Sportcentrum szolgáltatásait igénybevevő vendég a fenti megjelenésekkel, illetve felhasználásokkal kapcsolatban az Üzemeltetővel, társvállalataival, alvállalkozóival és egyéb harmadik személyekkel szemben semmilyen díj-, költség-, személyhez fűződő jogokért járó díj-, illetve egyéb követelést vagy igényt nem támaszthat.
 
Tájékoztatjuk, hogy az ügyfélfogadásra nyitva álló jelen helyiségében (emberi élet / testi épség / személyi szabadság / üzleti titok védelme / vagyonvédelem) érdekében az Üzemeltető elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé (továbbiakban felvétel). Az általunk alkalmazott eszköz a Vendégek tevékenységét is rögzíti. Ön jelen házirend ismeretében belép a kamerával megfigyelt területre, úgy ezzel a magatartásával hozzájárulását megadottnak tekintjük a felvétel készítéséhez. Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre.
 
A Sportcentrum üzemeltetői fenntartják a jogot, az általános vendégkör kizárásával – a komplexum egész vagy részterületein – zártkörű rendezvények lebonyolítására. Az éves rendelkezésre állás 98 %.
 
Teendők rendkívüli esemény esetén, tűzjelzés és bombariadó észlelésekor
A tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó: A tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni, távozáshoz a legközelebb levő kijáratot kell igénybe venni. Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, az Üzemeltető engedélyével lehet visszatérni.
Rendkívüli esemény, baleset: Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a Sportcentrum területén tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy az ott található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a Sportcentrum működésében komoly zavart okoz. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
  1. tűzeset, robbanás,
  2. robbantással való fenyegetés,
  3. az Infrasalon dolgozói vagy vendégei által illetve ellenük elkövetett bűncselekmény vagy annak kísérlete;
  4. halálos, vagy súlyos személyi sérüléssel járó balesetek;
  5. rendkívüli áram- és üzemszünet;
  6. elemi kár.
Rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciós kollégát, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112
Rendkívüli esemény alkalmával, amennyiben az edzés 2/3-a már teljesült, akkor az edzés megtartottnak tekintendő.
A jelen Házirend megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja.